Vertrouw Je VertrouwensPersoon
In vertrouwen: begeleiden, trainen, bemiddelen en adviseren

 

 

 
Onze partners en samenwerkende relaties:

Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

BeroepsOrganisatie Vertrouwenspersonen Nederland

Ministerie van SZW

Check je werkstress

Het moet kunnen

TNO welzijn

Movactum

MFC-groep Den Haag

Organized Balances

Westland ARBO

 

 

 

 

 

Nieuws:

Op maandag 13 november 2017 nemen wij deel aan het congres Duurzame inzetbaarheid & werkplezier.

 

 Zorgvrij ondernemen en tevreden medewerkers?

 

Werknemers én werkgevers kunnen tijdens het werk geconfronteerd worden met ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag vallen vormen van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zoals:

  • pesten;
  • (seksuele) intimidatie;
  • discriminatie;
  • agressie en geweld; en
  • werkdruk.

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en dit ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van dit beleid. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers en werkgevers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag en bij integriteitsschendingen.

Het is belangrijk dat een getroffen werknemer of werkgever met zijn of haar problemen terechtkan bij een professionele (externe) vertrouwenspersoon.

In geval van integriteitsovertredingen binnen bedrijven en organisaties is de integere externe vertrouwenspersoon een belangrijke spil voor de werkgever. 

Vertrouw Je VertrouwensPersoon begeleidt, adviseert en traint, bedrijven, organisaties en instellingen én haar medewerkers bij het terugdringen van ongewenst gedrag. Wij helpen en ondersteunen bij het oplossen van conflicten. Wij pakken integriteitsproblemen en -overtredingen aan om daarmee de veiligheid en welzijn van het (bedrijfs)leven te verbeteren. Wij dragen zorg voor het terugdringen van (langdurig) verzuim en behoud van gemotiveerde medewerkers.

Professionaliteit, doortastendheid en integriteit zijn daarbij kenmerkend voor onze dienstverlening.

Vertrouw Je VertrouwensPersoon is volledig partner van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegetnheid; het project "check je werkstress" en de overheidscampagne "het moet kunnen".